Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp

Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

>>
Viết bởi: - - Tháng 04 năm 2013

Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 1 n ăm 2011 của B ộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Sau khi có văn bản thỏa thuận số 1899/BTĐKT-VI của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương - Bộ Nội vụ ngày 09 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành Thông tư xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú như sau:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tệp đính kèm:

Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (Xem chi tiết- tải về)

Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

tin tức mới

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng NV1 hệ chính quy năm 2013

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2013-2014 các lớp theo học chế tín chỉ

Thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 3, cao đẳng chính quy khóa 19

Chào mừng Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ra mắt số đầu tiên

Chào mừng Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ra mắt số đầu tiên

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Ấn phẩm số 1 năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công thương nhân dịp Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phát hành số đầu tiên

Bài viết của NGƯT.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Điểm trúng tuyển NV1 hệ Liên thông Đại học chính quy và Liên thông Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2013

Điểm trúng tuyển NV1 hệ Liên thông Đại học chính quy và Liên thông Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2013

Điểm trúng tuyển NV1 hệ Liên thông Đại học chính quy và Liên thông Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2013

Quyết định về việc giao cho Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học hệ chính quy

Hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2013 của Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trong đợt thi thứ 2 tại Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

Một số gương mặt sinh viên tiêu biểu tham gia chương trình Mùa hè xanh tình nguyện, tiếp sức mùa thi năm 2013

Một số gương mặt sinh viên tiêu biểu tham gia chương trình Mùa hè xanh tình nguyện, tiếp sức mùa thi năm 2013

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy NV2 tuyển sinh năm 2013

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy NV2 tuyển sinh năm 2013

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển xin học bổng du học Hàn Quốc